X

Uroczyste posiedzenie Rady Studentów PSRP

9 maja 2014 o godzinie 11:00 w Collegium Maius odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Studentów PSRP. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Zauważył on, że studenci są najliczniejszą grupą i „motorem napędowym" działań Uniwersytetu, który jest przecież instytucja mającą na celu przekazywanie młodym ludziom wiedzy i wartości moralnych, by mogli tworzyć przyszłość. W kontekście tego „transferu wiedzy" odniósł się do dnia poprzedniego, kiedy to nastąpiło zakopanie Kapsuły Czasu UJ.

Podczas posiedzenia członkowie Władz Statutowych PSRP dyskutowali o przebiegu prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, koncentrując się głównie na losie studenckich poprawek zgłoszonych do projektu, a także o systemie finansowania szkolnictwa wyższego.

Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Jest organem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju – stoi na wierzchołku struktury samorządowej. Działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Parlament Studentów RP reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Odgrywa znaczącą role we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży. Organizacja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. Ponadto do zadań Parlamentu należy organizacja szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje studentów. Organizacja wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.

Przy Parlamencie Studentów RP działa Rzecznik Praw Studenta, który interweniuje w imieniu poszkodowanych studentów, gdy dojdzie do złamania ich praw oraz podejmuje działania prewencyjne uświadamiające studentów o ich prawach i obowiązkach.

Ponadto przedstawiciele PSRP, którzy zasiadają w ciałach doradczych (Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisjach Sejmu i Senatu RP, ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego), dbają o to, by stanowisko studentów było brane pod uwagę w debacie społecznej.

Przewodniczącym PSRP jest Piotr Müller.

Uroczyste posiedzenie Rady Studentów PSRP

Uroczyste posiedzenie Rady Studentów PSRP

Uroczyste posiedzenie Rady Studentów PSRP

Uroczyste posiedzenie Rady Studentów PSRP

Uroczyste posiedzenie Rady Studentów PSRP

Uroczyste posiedzenie Rady Studentów PSRP