X

Multimedia

Uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Biotechnologii

3 maja na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ odbyło się uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Symboliczne przecięcie wstęgi poprzedziły wystąpienia okolicznościowe rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciecha Nowaka, kierownika projektu, prof. Kazimierza Strzałki, wicemarszałka Romana Ciepieli, wiceprezydent Krakowa Elżbiety Koterby oraz dyrektora Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzeja Jajszczyka. Na otwarciu obecni byli również prorektorzy, poprzedni rektorzy, kanclerz i kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego, posłowie na Sejm RP i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ powstało jako wspólna inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Kosztem 25 mln euro w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka utworzona została instytucja, której głównym celem jest prowadzenie badań naukowych na możliwie najwyższym światowym poziomie, generująca innowacje, patenty i ukierunkowana na współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w obszarze life sciences. Formuła działania MCB wpisuje się bardzo dobrze w koncepcję uniwersytetu badawczego, a reprezentowane w MCB dyscypliny naukowe mają obecnie największy wpływ na szybkość postępu technologicznego i cywilizacyjnego w Polsce i na świecie.

MCB będzie także prowadzić aktywną współpracę międzynarodową. Umowy o współpracy zostały już podpisane z tak renomowanymi instytucjami naukowymi jak Max Planck Gesellschaft, Centre National De la Recherche Scientifique (CNRS) oraz Kyoto University. Odciążenie naukowców zatrudnionych w Małopolskim Centrum Biotechnologii od nadmiaru zajęć dydaktycznych, maksymalne zredukowanie ich obowiązków administracyjnych i biurokratycznych procedur oraz współpraca z najlepszymi instytucjami naukowymi na świecie, powinny zaowocować uzyskaniem przez MCB statusu ważnego ośrodka naukowego o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Przemówienie prof. Roberta Hubera w Auditorium Maximum

Punktualnie w południe 10 maja, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ, odbywające się z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie uroczystości tytuł doktora honoris causa otrzymał prof. Robert Huber, laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1988 roku. Niemiecki naukowiec został doceniony m.in. za niezwykle znaczące w skali międzynarodowej osiągnięcia naukowe, w tym: wyjaśnienie na poziomie atomowym funkcjonowania aparatu fotosyntezy odpowiedzialnego za podtrzymanie życia na Ziemi oraz wieloletnią pomoc udzielaną polskiej nauce i polskim badaczom, w tym współpracę między polskimi ośrodkami naukowymi, w szczególności Uniwersytetem Jagiellońskim a Towarzystwem Maxa Plancka.

Przemówienie prof. Roberta Hubera w Auditorium Maximum

Przemówienie prof. Witolda Kieżuna w Auditorium Maximum

Punktualnie w południe 10 maja, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ, odbywające się z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie uroczystości tytuł doktora honoris causa otrzymał prof. Witold Kieżun. Profesora uhonorowano za wybitny w skali międzynarodowej dorobek naukowy w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu, a w szczególności za twórczą kontynuację polskiej myśli prakseologicznej, propagowanie dobrego imienia Polski i polskiej nauki w świecie oraz postawę patriotyczną, której dowiódł jako uczestnik Powstania Warszawskiego. Zasługi prof. Kieżuna wymienił w laudacji prof. dr hab. Bogusław Nierenberg.
Przemówienie prof. Witolda Kieżuna w Auditorium Maximum

Przemówienie Jose Manuela Barroso w Auditorium Maximum

W uroczystym posiedzeniu Senatu UJ 10 maja uczestniczył przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, który z rąk Rektora UJ otrzymał złoty medal "Plus Ratio Quam Vis" ("Więcej znaczy rozum niż siła"). Medal został przyznany jako uhonorowanie przewodniczącego KE za jego dokonania na rzecz wspólnej Europy. W minionych latach złoty medal "Plus Ratio Quam Vis", otrzymali m.in. Jan Paweł II i były prezydent Francji Valery Giscard d'Estaing. Laudację dla José Manuela Durão Barroso wygłosił prof. dr hab. Karol Musioł, rektor UJ poprzedniej kadencji.

Przemawiając, Jose Manuel Barroso również zwrócił szczególną uwagę na motto uczelni "Plus ratio quam vis", twierdząc,że sentencja ta może być także dewizą Unii Europejskiej, która zbudowana jest na wartościach takich jak pokój, szacunek dla ludzkiej godności, sprawiedliwość i solidarność. Idee te jednoczą świat zbudowany na popiołach dwóch wojen światowych. Przewodniczący KE stwierdził, że historia europejskiego sukcesu zbudowana jest na reformach, a nie na rewolucjach. Przytoczył także słowa Marii Skłodowskiej-Curie: "Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć". Przemówienie zakończył wygłoszonymi po polsku słowami Wisławy Szymborskiej: "Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia".

Link do nagrania filmowego.

Przemówienie prezydenta RP podczas posiedzenia Senatu UJ

Punktualnie w południe 10 maja, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ, odbywające się z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prezydent RP Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu skupił się na znaczeniu dewizy "Plus ratio quam vis" dla życia społecznego i stosunków między państwami. Przypomniał, że Uniwersytet w swojej historii przeżywał trudne czasy i chwile upadku, ale także wielkości, a w czasach niewoli zastępował funkcjonowanie państwa. Dzięki Uczelni w czasach niewoli w Krakowie tętniła kultura i nauka polska oraz podtrzymywana była nadzieja na odbudowanie państwa.

Link do nagrania filmowego.

Przemówienie rektora podczas posiedzenia Senatu UJ

Punktualnie w południe 10 maja, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ, odbywające się z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uroczystość, którą swoją obecnością zaszczycili Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Barbara Kolarska-Bobińska, rozpoczęła się odśpiewaniem przez Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego pieśni "Gaude Mater Polonia".

Witając wszystkich zebranych Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak stwierdził, że „wielki Jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi dla nas wszystkich swoiste przesłanie. 650 lat temu król Kazimierz III Wielki, fundując w 1364 roku Akademię Krakowską, wprowadził Polskę, kształcącą studentów własnych i przyjezdnych, do wspólnej Europy - Europy wiedzy. Dzięki mądrym decyzjom oświeconego króla staliśmy się pierwszym w tej części Europy - i jednym z nielicznych na całym kontynencie - ośrodków uniwersyteckich, a nasze niewielkie wówczas miasto Kraków, położone niemal na obrzeżach Europy, zyskało zaszczytny status miasta uniwersyteckiego. Była to świetnie zrealizowana, genialna wizja króla Kazimierza Wielkiego - przeobrazić Polskę nie tylko w "murowaną", ale przede wszystkim w „mądrą". Rektor przypomniał, że "dwadzieścia pięć lat temu Polska odzyskała wolność po latach komunistycznego reżimu, a przed dziesięciu laty nasz kraj został członkiem Unii Europejskiej", a obecna sytuacja naszego kraju to „ostateczne spełnienie wizji Kazimierza Wielkiego: wolna Polska we wspólnej Europie". Mówiąc o przyszłości, Magnificus stwierdził, że "XXI wiek to ogromne wyzwanie dla Uniwersytetu: utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, wyraźna obecność w europejskiej przestrzeni badawczej, wykorzystanie pakietu szans ze „Strategii Europa 2020". To również - w sferze badań naukowych - potrzeba zmian w sposobie podejścia do planowania, a zwłaszcza do wykorzystania wyników tych badań".

Link do nagrania filmowego.

Zjazd Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Od 10 do 12 kwietnia 2014 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim obradowało ponad stu rektorów polskich uczelni, którzy uczestniczyli w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem spotkania był rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak.
Posiedzenie Prezydium KRASP poświęcone było omówieniu systemowej współpracy polskich uczelni z konferencjami rektorów Niemiec i Francji, w ramach akademickiego Trójkąta Weimarskiego, współpracy z Konferencją Rektorów Portugalii, a także z Ukrainą oraz innymi krajami, w tym z Brazylią i Turcją. Poruszona została również wizja systemu zapewniania jakości kształcenia w polskich uczelniach (ewaluacja i akredytacja) oraz temat współpracy między środowiskami biznesowi a środowiskiem akademickim, w tym przygotowywania do wspólnego kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki".
Z kolei posiedzenie Zgromadzenie Plenarnego KRASP dotyczyło m.in.: programów operacyjnych 2014-2020 (PO WER, PO IR, regionalne programy operacyjne). W czasie spotkania rektorzy kontynuowali dyskusję na temat nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie, w tym o prawie własności intelektualnej w kontekście „uwłaszczenia" naukowców i otwartej nauki.
W piątek (11 kwietnia) gośćmi spotkania byli: premier RP, Donald Tusk oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. Podczas swojego przemówienia w Collegium Medicum UJ szef rządu podkreślał, że "polskie uczelnie są miejscem, gdzie przejście na Zachód dokonało się w stopniu imponującym". Premier zaznaczył, że polskie szkolnictwo wyższe dzięki autonomii oraz nakładom finansowym na nowoczesną infrastrukturę wypracowało potencjał, którego nie można zmarnować. Przypomniał, że Polska wykorzystała ponad 20 mld zł na inwestycje w infrastrukturę związaną ze szkołami wyższymi i nauką. Premier zapowiedział, że o ile w ciągu najbliższych lat - z powodu ograniczeń budżetowych - trudno będzie o znaczące zwiększanie budżetowych nakładów na naukę, to w okolicach 2020 r. można się spodziewać dojścia do poziomu 1 procenta PKB na ten cel.
Przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Banyś zaapelował, aby, mimo kryzysu gospodarczego, nie wprowadzać cięć w szkolnictwie wyższym, gdyż jest ono inwestycją w przyszłość.

Relacja z Kongresu Kultury Akademickiej

Kongres otworzył obchody Roku Jubileuszowego 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najstarsza polska uczelnia z racji swej wielowiekowej tradycji kultywowania wiedzy i prawdy jest predestynowana do obowiązku troski o dobro najwyższe - jakość kształcenia następnych pokoleń w Polsce. Dlatego tu właśnie narodziła się idea KKA, którego hasło brzmi "Idea Uniwersytetu - reaktywacja" i który ma otworzyć poważną dyskusję nad stanem i kondycją środowiska akademickiego XXI wieku.

Na uroczyste otwarcie Kongresu przybyło wielu znamienitych gości: prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wojewoda Jerzy Miller, wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba, ks. bp Grzegorz Ryś, ks. bp prof. Tadeusz Pieronek, prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Bronisław Marciniak, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, byli Rektorzy UJ prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol Musioł.

1 2 3